Olivenia: Μια ολοκληρωμένη λύση

Η Olivenia χρησιμοποιεί τεχνολογίες Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να βοηθήσει τους ελαιοπαραγωγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ασθένειες και τα παράσιτα των ελαιόδεντρων παρέχοντας λεπτομερείς οδηγίες για τις λιγότερο βλαβερές πιθανές προληπτικές και θεραπευτικές ενέργειες για τη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας των καλλιεργειών. Οι μέθοδοι ΤΠΕ επιτρέπουν όχι μόνο την εύκολη συλλογή δεδομένων από τους αγρότες και τις δραστηριότητες ταχείας πρόβλεψης για τις απειλές της καλλιέργειας αλλά και την εξόρυξη γνώσης από τα συλλεγόμενα δεδομένα που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει χειροκίνητα και είναι απαραίτητα για καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών.

Διαχείριση ελαιώνα

Αρχικά, οι χρήστες / γεωργοί καθορίζουν τα γεω-χαρακτηριστικά των γεωργικών τους εκτάσεων, ώστε να επιτρέψουν στο σύστημα να χρησιμοποιήσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των προβλέψεων. Η κύρια οντότητα της γης περιγράφει τη γεωγραφική περιοχή του ελαιώνα ενός χρήστη, αλλά και σημεία τοποθέτησης παγίδων παρασίτων. Ο χρήστης μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες με χρήση επικαλύψης, μέσω γραφικής διεπαφή, σε χάρτη για να διαχειριστεί τόσο το πολύγωνο που καθορίζει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις ενδιαφέροντος όσο και τα σημεία / δέντρα (στην περιοχή ενδιαφέροντος) με τοποθετημένες παγίδες.

Συλλογή πληροφορίας από παγίδες

Το Olivenia θα περιλαμβάνει μια εφαρμογή για κινητά (app) για τα λειτουργικά συστήματα του Android και iOS που θα σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους χρήστες / αγρότες να εκτελούν ημι-αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών από τις παγίδες. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει τον αισθητήρα θέσης GPS για να καθορίσει την παγίδα και στη συνέχεια θα θέτει προκαθορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της παγίδας που θα απαντήσει ο χρήστης / γεωργός. Τα ερωτήματα θα σχετίζονται με τη φύση των συλλεγέντων δάκων / παρασίτων (π.χ. αριθμός παρασίτων στην παγίδα, αριθμός αρσενικών παρασίτων στην παγίδα κ.λπ.). Επιπλέον, η εφαρμογή θα επιτρέπει τη λήψη φωτογραφίας των συλλεγόμενων παρασίτων για μελλοντική χρήση (αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών παρασίτων μέσω μηχανικής μάθησης). Τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται αυτόματα στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο της κινητής συσκευής ή θα διατηρούνται για υποβολή στην πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια θα γίνει δημιουργία μιας πλήρως αυτοματοποιημένης παγίδας (στο βαθμό που είναι δυνατό, δηλαδή η χειρωνακτική αλλαγή φύλλων για κολλώδεις εκδόσεις ή υγρά για εκδόσεις McPhail). Αυτή η παγίδα θα είναι αυτοσυντηρούμενη όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση μιας μπαταρίας και ενός ηλιακού πίνακα φόρτισης. Κατά συνέπεια, η παγίδα θα μπορεί να διαθέτει πλήθος μετεωρολογικών αισθητήρων, κάμερα καθώς και δυνατότητες δικτύωσης. Μια σειρά τέτοιων αισθητήρων, τοποθετημένων σε έναν ελαιώνα, θα αποτελέσει ένα ad-hoc δίκτυο το οποίο θα διευκολύνει τη διάδοση των πληροφοριών, σχεδόν χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία (δεδομένης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε κάποιο σημείο του ad-hoc δικτύου).

Αντιμετώπιση των παρασίτων

Η εφαρμογή θα έχει ειδική πρόβλεψη για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών / γεωργών για την αντιμετώπιση των παρασίτων. Η διεπαφή υποβολής θα καθοδηγήσει τον χρήστη / αγρότη ως προς τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή και θα βασίζεται σε ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με δραστηριότητες αντιμετώπισης παρασίτων (π.χ. ημερομηνία, ποσότητα και τύπος δραστικής ουσίας, περιοχή & μέθοδο εφαρμογής κ.λπ.).

Υπηρεσία πρόβλεψης έξαρσης και προτάσεων αντιμετώπισης

Ο χρήστης / αγρότης θα έχει την ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες λειτουργίας, όπως α) η υποβολή ήδη εκτελεσθεισών δράσεων καταπολέμησης των παρασίτων, β) η υποβολή πληροφοριών που συλλέγονται από τις παγίδες κ.λπ., ισχύουν να παραλάβει προβλέψεις έξαρσης δάκου και προτάσεις αντιμετώπισης. Οι προβλέψεις θα προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της γεωργικής γης του συγκεκριμένου χρήστη / γεωργού. Οι προβλέψεις πληροφοριών και οι προτάσεις θεραπείας, πέραν του ότι θα είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος, θα αποστέλλονται (προωθούνται) στην κινητή συσκευή του χρήστη / γεωργού όταν είναι διαθέσιμες για έγκαιρη ενημέρωση. Συνεπώς, σε περίπτωση πρόβλεψης για δράσεις προς χρήστες / αγρότες τα αποτελέσματα των οποίων είναι ιδιαίτερα πιθανό να επηρεάσουν άλλους χρήστες / αγρότες (π.χ. λόγω της φυσικής εγγύτητας των καλλιεργειών τους), η υπηρεσία θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους.

Είναι επομένως προφανές ότι η Olivenia αντιμετωπίζει τη δημιουργία γνώσεων και τη διάδοση πληροφοριών ως μια συνεχή διαδικασία που δεν στηρίζεται ή δεν απαιτεί τη δράση των ενδιαφερομένων μερών για να παράσχει έγκαιρα αποτελέσματα.